احسان گازار

برنامه نویس، مدرس، بلاگر و صخره نورد

گفتگو با مصطفی پایدارصفت - مدیر فنی یا مدیر محصول استارتاپ salamati24.com

گفتگو با مصطفی پایدارصفت - مدیر فنی یا مدیر محصول استارتاپ salamati24.com